Rahoitus

Maakuntien liitot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät suurimman osa matkailuun suunnatusta julkisesta tuesta.

Työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyn selvityksen  mukaan Suomessa on vuosina 2007-2010 myönnetty kaikkiaan 245,6 miljoonaa euroa julkista tukea yhteensä 2 482 matkailuhankkeelle (sis. 1 713 yritystukihanketta). Hankkeista valtaosa oli EU-osarahoitteisia.

TEM suosittelee,  että julkista rahoitusta tulisi jatkossa kohdentaa enemmän laajoihin alueiden välisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Yritystukien osalta painopistettä pitäisi siirtää investointien rahoittamisesta kehittämishankkeiden tukemiseen.

Toimialarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita on hyvä tukea edelleen, mutta erityistä huomiota tulisi kiinnittää parempaan yhteissuunnitteluun matkailu- ja muiden alojen toimijoiden välillä.